Hoppa till innehåll

Allmänna villkor

Allmänna villkor för användande av CliqTags för mobila webbsajter.

1 Inledning

1.1 Detta dokument (”Avtal”) reglerar villkoren mellan publicisten (”Kund”) som vill använda CliqTags, och Abiro (“Leverantör”).

1.2 Hänvisning kan även göras till ”Part” i Avtalet, vilket avser Kund eller Leverantör, eller ”Parterna” i Avtalet, vilket avser både Kund och Leverantör.

1.3 Förekommer skillnader mellan nedan nämnda dokument, gäller de sinsemellan i följande ordning där, om tillämpligt, en senare version gäller framför en äldre:

1.3.1 detta Avtal inklusive uppdateringar eller tillägg;
1.3.2 andra Kundspecifika avtal;
1.3.3 andra dokument eller bilagor till vilka det hänvisas till i detta Avtal.

1.4 Detta Avtal träder i kraft när Kunden gör något av följande:

1.4.1 accepterar Avtalet via CliqTags hemsida cliqtags.com
1.4.2 accepterar Avtalet via e-post.

1.5 En representant som inte äger rätt att teckna avtal för Kundens räkning får inte genomföra något av ovanstående steg som bekräftelse på Kundens godkännande innan tillstånd från företrädare för Kunden med rätt att teckna avtal inhämtats.

2 Definitioner

2.1 Sajter: Samtliga webbplatser relaterade till CliqTags som drivs av Leverantören.

2.2 Partners: De företag som Leverantören har samarbetsavtal med när det avser vidareförsäljning av Leverantörens produkter och tjänster.

3 Beställning, pris och betalningsvillkor

3.1 Genom att aktivera avtalet enligt 1.4 så accepterar Kunden det fulla betalningsansvaret för tjänsten och eventuella tillkommande extratjänster. Priset för tjänsten/-erna specificeras i orderbekräftelse/aktiveringsinformation som skickas ut via e-post.

3.3 Fakturor avseende tjänster levererade enligt detta avtal skall betalas inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras på alla förfallna belopp med referensränta + 8 %. Leverantören förbehåller sig rätten att vidarebefordra skulder till tredje part för inkassering samt att stänga av Kundens tjänster med omedelbar verkan vid sen eller utebliven betalning.

3.4 Eventuella frågor eller bestridanden ska framställas inom fjorton (14) dagar från fakturadatum. Del av faktura som det råder tvist om förfaller till betalning först fjorton (14) dagar efter det datum då tvisten lösts, övriga delar ska betalas som vanlig faktura.

4 Leverantörs åtaganden

4.1 Leverantören åtar sig att tillhandahålla en plattform för publicering av mobila mikroportaler. Åtagandet begränsas prestandamässigt till de länder mot vilka Leverantören riktar sin verksamhet.

4.2 Leverantören åtar sig att tillhandahålla de tilläggstjänster som Kunden beställt.

4.3 Leverantören har inga skyldigheter gentemot Kunden i händelse att Leverantören vägrar Kunden tillgång till tjänsten.

4.4 Innehållet och funktionaliteten i Leverantörens tjänster som omfattas av detta avtal kan komma att ändras för att återspegla ändringar hos Leverantören, Kunden, andra Kunder och/eller marknaden i stort. Leverantören förbehåller sig rätten att variera eller ändra villkor, omfattning, tillgänglighet och åtkomstkrav för tjänsten, samt rätten att avbryta tjänsten helt och hållet förutsatt att meddelande härom lämnas till Kunden med minst en (1) månads varsel.

5 Kundens åtaganden

5.1 Kunden åtar sig att använda Leverantörens tjänster i enlighet med detta avtal.

5.2 Kunden åtar sig att endast använda Leverantörens tjänster för det egna företagets/organisationens produkter/tjänster/information och äger ej rätten återförsälja Leverantörens tjänster i någon form annat än om så avtalas separat i ett kanalpartneravtal.

5.3 Kunden är ansvarig gentemot Leverantören för handlingar eller underlåtelse att handla, som leder till att Leverantören eller Leverantörens verksamhet skadas, lider kommersiell skada eller får kommersiellt dåligt rykte, t ex genom offentliggörande till tredje part av priser, specifikationer, teknisk support och annan information som gjorts tillgänglig för Kunden genom e-post, kundbrev eller på annat sätt. Detta gäller även om informationen tillgängliggörs i sammanställt format.

5.4 Kunden är ersättningsskyldig mot Leverantören för alla anspråk, krav, förluster, skador, skadestånd, kostnader och utgifter (inklusive juridiska och andra yrkesmässiga kostnader och utgifter), som uppstår för Leverantören till följd av att Kunden: (i) inte följer sina skyldigheter avseende personuppgiftsbehandling; (ii) inte följer sina skyldigheter vad gäller immateriella rättigheter; (iii) bryter mot sekretessåtaganden; (iv) gör obehöriga ändringar av Leverantörens produkter, levererad programvara eller tjänster.

5.5 Kunden ansvarar för att inte tillgängliggöra personliga inloggningsuppgifter för Leverantörens tjänst till tredje man, samt för att kontrollera användningen av desamma. Om Kunden misstänker att ett obehörigt användande av Kundens uppgifter har skett ska Leverantören omgående underrättas.

5.6 Kunden får inte använda andra företags varumärken utan tillåtelse, enligt varumärkeslagen. Detta gäller även för åtkomst till mobila sajter via en sajts ID.

6 Immateriella rättigheter

6.1 Varumärkena ”CliqTags”, ”CliqTags CMS”, ”CliqTags QR” och Leverantörens övriga immateriella rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, alla rättigheter vad gäller upphovsrätt, varumärken, kännetecken avseende tjänster, patent, databasrättigheter, mönsterrättigheter och domännamn, vare sig de är registrerade eller inte) får endast användas efter Leverantörens skriftliga godkännande och enligt Leverantörens anvisningar.

6.2 Under förutsättning att Leverantören lämnar sitt skriftliga samtycke får en Kund under avtalstiden kostnadsfritt använda Leverantörens logotyper och annat material som innehåller Leverantörens varumärkesprofil. Kunden ska alltid följa Leverantörens villkor för användningen.

6.3 Kunden ger Leverantören rätt att under avtalstiden i enlighet med dessa villkor använda Kundens logotyp som referens på CliqTags hemsida. Om Kunden inte vill medge rätt för Leverantören eller Leverantörens Partners att använda någon logotyp som referens skall Kunden meddela Leverantören detta. Leverantören ska, när sådant meddelande mottagits, ta bort sådana logotyper så snart som detta är möjligt.

7 Ansvarsbegränsning

7.1 Med undantag för dödsfall, personskador, bedrägeri och annat ansvar för vilka begränsningar ej kan ske, är Leverantörens ansvar gentemot Kund begränsat till ett belopp som motsvarar vad Kunden betalat Leverantören för tjänster den senaste kalendermånaden.

7.2 Ingen av Parterna ansvarar gentemot den andre Parten för:

7.2.1 indirekta skador eller följdskador;
7.2.2 utebliven vinst, lön, intäkt, besparingar, kunder eller uppdrag;
7.2.3 skador som den drabbade Parten kunnat undvika genom rimliga åtgärder eller genom att följa den andre Partens råd eller anvisningar;
7.2.4 skador som uppstått till följd av att drabbad Part underlåtit att hålla sig med fullständiga och uppdaterade säkerhetskopior av datorprogram och information;
7.2.5 förlust av eller skada på rykte; eller skador på grund av force majeure-händelse;
7.2.6 skada som avhjälpts inom rimlig tid.

7.3 Med de begränsningar som gäller enligt lag Ansvarsbegränsning ska Parternas ansvarsförpliktelse gentemot varandra (oavsett om sådan ansvarsförpliktelse uppkommer genom försumlighet, avtalsbrott, vilseledande handling eller annan orsak) jämkas i den utsträckning som den drabbade Parten har underlåtit att vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa sin förlust. När en Part (”Sökande Part”) riktar anspråk mot den andra Parten (”Svarande Part”) avseende ansvar rörande detta Avtal, ska Sökande Part så snart det rimligen är praktiskt möjligt skriftligen underrätta Svarande Part om sitt krav, och, för att kravet ska anses vara ett giltigt krav, bifoga fullständiga uppgifter om Sökande Parts anspråk gentemot Svarande Part, inklusive samtliga vidtagna åtgärder; fullständiga uppgifter om de förluster som Sökande Part kräver ersättning för; samt all stödjande dokumentation som begärs av Svarande Part för att styrka Sökande Parts krav. Ingen Part ska vara berättigad att komma med anspråk för något ansvar som uppstår ur detta Avtal på sätt som föreskrivs i detta avsnitt Ansvarsbegränsning såvida inte Parten framställer ett giltigt krav före det datum som infaller tre (3) månader från datumet då händelsen som givit upphov till kravet i fråga skedde eller då den krävande Parten först blev medveten om frågan.

8 Uppsägning av Avtalet

8.1 Endera Part kan när som helst säga upp detta Avtal till upphörande med en (1) månads skriftligt varsel. Förutom i de fall där bestämmelserna i nästa stycke gäller befriar inte en uppsägning någondera Part från dess skyldighet att utföra åtaganden enligt detta Avtal, i synnerhet, men inte begränsat till, åtaganden relaterade till slutförande av utestående betalningar, uppfyllande av skydd för personuppgifter, immateriella rättigheter, sekretess och ansvarsskyldighet.

8.2 Part kan säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om den andre Parten:

8.2.1 på ett väsentligt och oåterkalleligt sätt bryter mot detta Avtal (t.ex. genom att avsiktligen, upprepade gånger eller genom försumlighet lämna oriktig information i syfte att få priser, support eller hjälp som Kunden inte är berättigad till);

8.2.2 på ett väsentligt och oåterkalleligt sätt bryter mot detta Avtal och underlåter att åtgärda det trots att Parten fått ett skriftligt meddelande med en rimlig tid för att åtgärda avtalsbrottet;

8.2.3 underlåter att utföra betalningar när de förfaller till betalning, om inget annat överenskommits skriftligen;

8.2.4 blir oförmögen att betala eller söker skydd enligt bestämmelser om konkurs, likvidation, fullmakt, ackord, förlikning eller liknande process eller om liknande process inleds mot Parten.

9 Force majeure

9.1 Ingendera Part ska vara skyldig att fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal om Parten är förhindrad att göra så, antingen genom händelser bortom dess rimliga kontroll, till exempel brand, översvämning, krig, handelsblockad, strejk, oförutsedd materialbrist, transportförseningar eller -avbrott eller regeringshandling eller genom den andra Partens handling eller underlåtelse (”Force Majeure-händelse”) förutsatt att den Part som påverkas snarast meddelar den andra Parten skriftligen och vidtar alla rimliga åtgärder för att lösa Force Majeure-händelsen snarast. Om genomförande (annat än vad gäller betalning av utestående belopp) är omöjligt under en tid som överskrider trettio (30) dagar kan endera Parten skriftligen häva Avtalet såvitt avser de beställningar som påverkas utan att ådra sig ansvar mot den andra Parten för denna handling.

10 Ändringar, meddelanden, giltighet

10.1 Ändring av detta Avtal är inte gällande såvida den inte antingen (i) är sänd av Leverantören till Kunden via e-post och Kunden inte invänt mot ändringen inom den rimliga tidsperiod som angivits i försändelsen, eller (ii) är skriftlig och undertecknad av Parterna. För undvikande av tvivel klargörs härmed att Leverantören, helt självständigt, äger rätt att ändra samtliga delar av tjänsten utan föregående kommunikation till Kunden.

10.2 Meddelanden med anledning av detta Avtal kan skickas via e-post eller brev till respektive Part och ska anses ha nått mottagaren när ett icke automatiskt svar erhållits för e-post, respektive tre (3) arbetsdagar förflutit för vanliga brev.

10.3 Om någon del av detta Avtal av något skäl inte är tillämpbart eller står i strid med gällande lag eller andra föreskrifter ska övriga delar av Avtalet behålla sin giltighet och förbinda Partnerna.

10.4 Leverantören äger rätt att helt eller delvis tilldela eller överföra sina skyldigheter eller rättigheter enligt detta Avtal till en behörig tredje man eller Partners. Kunden får inte överlåta sina skyldigheter eller rättigheter, helt eller delvis, utan Leverantörens skriftliga medgivande.

10.5 Parternas rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal styrs av lagarna i Sverige. Om en tvist skulle uppstå (kontraktsrättslig eller ej), ska denna slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Skiljeförfarandet och all dokumentation och information relaterat till detta ska omfattas av sekretess.